Sunday, November 12, 2017

قابل توجه خانم های که باید عمل هیسترکتومی انجام دهند

هیسترکتومی یا زهدان‌برداری به عمل جراحی می‌گویند که در آن رحم را برمی‌دارند. این عمل رایج‌ترین عملی است که توسط پزشک زنان و به دو صورت کامل (تنه، فوندوس و گردن رحم) یا جزئی (گردن رحم را برنمی‌دارند) sانجام می‌شود.پس از برداشتن رحم، زن توانایی بچه دار شدن را از دست می‌دهد .

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment