Sunday, November 12, 2017

امضا فروشی مهندسین ناظر معضل جدید ساخت و سازها

گزارشی از خبرساز شدن مهندسین ناظر به اتهام فروختن امضا خود

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment