Sunday, November 12, 2017

خداحافظی با اینترنت حجمی

طرح اینترنت نامحدود برای سرویس های ثابت تصویب شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment