Friday, February 9, 2018

توضیحات مهدویان در خصوص اظهارات جنجالی در مورد شاهنامه فردوسی

توضیحات محمدحسين مهدويان درباره حواشی ایجاد شده بعد از یک برنامه تلویزیونی ، در خصوص حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment