Friday, February 9, 2018

همانند سازی صحرایی در عمان برای برای آماده سازی سفر به مریخ

کلیپی در مورد این عملیات علمی را ببینید...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment