Thursday, February 15, 2018

وقتی دزد به دزد می زند !

دو تا دزد برای سرقت خوراکی وارد فروشگاهی میشن، بعد یک دﺯد ﺩیگه با شاﺕگان وارد میشه که توسط دزدان قبلی سرنگون می‌شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment