Thursday, February 15, 2018

بهروز افخمی: حاتمی كيا نبايد از صحبتهای يك پاپاراتزی ابله عصبانی میشد!

دفاع تمام قد بهروز افخمی از «به وقت شام» ابراهیم حاتمی کیا در برنامه زنده ققنوس

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment