Monday, August 1, 2016

تنها قهرمانی انگلستان در جام جهانی ۵۰ ساله شد

امروز پنجاهمین سالگرد تنها قهرمانی انگلستان در جام جهانی است. این تیم هیچ گاه نتواست قهرمانی در جام جهانی را تکرار کند. نگاهی انداختیم به این قهرمانی و اینکه بریتانیا در تابستان ۱۹۶۶ چگونه کشوری بود.                

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment