Saturday, September 30, 2017

زنان سعودی حقشان را گرفتند !

بالاخره مبارزه زنان عربستان سعودی برای رانندگی و پشت فرمان نشستن آنان به پیروزی ختم شد و این امر این جسارت را به زنان داد تا برای حقوق های دیگرشان نیز بجنگند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment