Thursday, September 28, 2017

راه های درمانی برای شکستگی گوش

برخی از افراد خصوصا ورزشکارانی مانند کشتی گیران ممکن است دچار شکستگی گوش شوند.ببینید این عارضه را چطور درمان می کنند؟

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment