Sunday, November 26, 2017

تحصن دانشجویان در دانشگاه صنعت نفت

تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت که به «بی کفایتی و بدعهدی» مدیریت دانشگاه معترضند، به خصوص مساله جذب مستقیم در وزارت نفت.  اعتراض وعدم تشکیل کلاس های درس وارد هفته دوم شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment