Monday, November 27, 2017

درخواست پیرمرد کرمانشاهی از سیف

پیرمرد زلزله زده خطاب به رئیس بانک مرکزی: ما چشم نمیخواهیم كمك میخواهیم

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment