Saturday, November 25, 2017

صحبت های جواد خیایانی از وضعیت نابسامان مردم در کرمانشاه

جواد خیابانی از وضعیت مردم در وشرایط سخت کرمانشاه می گوید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment