Thursday, March 29, 2018

نظر وزیر ارتباطات برای جلب اعتماد مردم

وزیر ارتباطات برای جلب اعتماد مردم بهتر است کاری نکنیم که مردم اعتمادشان خراب شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment