Monday, March 26, 2018

انتقاد صریح نوید محمدزاده ازوضعیت اکران بدون تاریخ بدون امضا

انتقادات صریح نوید محمدزاده ازوضعیت اکران بدون تاریخ بدون امضا؛ سیاست گذاری این است که فیلم های کمدی بفروشند! به اجبار ده سانس به فیلمی دادند که یک سانسش هم پرنمیشود!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment