Sunday, March 25, 2018

حداقل دستمزد کارگران و کارفرمایان از زبان ربیعی

حداقل دستمزد کارگران و کارفرمایان و اختلاف های باقی مانده از زبان وزیر تعاون.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment