Tuesday, January 31, 2017

رشیدپور با "شرایط خاص" به تلوزیون برمیگردد!

رضا رشیدپور پس از بیهوش شدن در برنامه زنده حالا خورشید توسط دکترها یک ماه از فعالیت های صبحگاهی محروم شد اما او با شرایط خاص در این یک ماه هم در رسانه است...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment