Monday, January 30, 2017

DIR یک درمان رفتاری برای کودکان اوتیسمی

روش DIR یک متد است که به بررسی مساله برقراری ارتباط کودک وبرمی گردد.در این روش ارتباط عاطفی شما با کودک بیشتر خواهد شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment