Tuesday, January 31, 2017

‫بازگشت تدریجی زندگی به شرق موصل

شرایط زندگی در شرق شهر موصل عراق به تدریج رو به بهبود می رود. اگرچه تا تغییر چهره شهر و زدودن خستگی از آن، در پی بیرون رانده شدن داعش فرصت زیادی نیاز است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment