Tuesday, January 31, 2017

زندگی و تعامل جالب خدنگ در کنار گراز!

گرازی جاسوس در کنار گرازها تعبیه شده و این تصاویر جالب و دیدنی را ضبط کرده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment