Tuesday, January 31, 2017

پخش اذان در کلیسای شهر بوستون آمریکا در اعتراض به فرمان ترامپ علیه مسلمانان

 کلیسایی در شهر بوستون آمریکا در اعتراض به فرمان اجرایی ترامپ علیه مسلمانان اذان پخش کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment