Friday, January 26, 2018

نیلز هوگل پرستار آلمانی با پرونده ی قتل بیش از 100 بیمار!!

این پرستار جانی آلمانی تاکنون به قتل بیش از 104 نفر اغتراف کرده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment