Tuesday, January 30, 2018

دفاع رئیس شورای شهر از عملکرد شهرداری تهران در برف!

صحبتهای محسن هاشمی رفسنجانی،رئیس شورای شهر در حمایت از عملکرد شهرداری تهران در روز های برفی...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment