Tuesday, August 29, 2017

کلمه ای که زیاد از خانم ها می شنویم!

بچه ها از کلمه ای حرف می زنند که خانم ها بیش از حد استفاده می کنند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment