Monday, February 27, 2017

رفتار زشت و توهین آمیز مامور شهرداری با یک دستفروش!

رفتار بسیار بد و توهین امیز مامور شهرداری با یک دستفروش بیچارە اگە مردم جمع نمیشدند دستفروش را کتک مفصلی هم میزدند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment