Monday, February 27, 2017

سفر روحانی به زاهدان با خبرهای خوش

دکتر روحانی در این سفر باند 2 فرودگاه زاهدان را افتتاح میکنند...هم چنین پس از سالها مردم زاهدان از نعمت گاز برخوردار میشوند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment