Tuesday, February 28, 2017

آقای معاون اول از کجا گوشت می خرد؟!

تفاوت نرخ گوشت اعلام شده توسط اسحاق جهانگیری و قیمت آن در بازار...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment