Monday, February 27, 2017

صف طولانی تماشاى فيلم "فروشنده" در ميدان ترافالگار لندن!

صف تماشاى فيلم "فروشنده" در ميدان ترافالگار لندن، يك ساعت قبل از باز شدن درها

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment