Tuesday, February 28, 2017

پس از برکسیت چگونه باید بودجه اتحادیه را تامین کرد؟

بخش عمده ای از بودجه اتحادیه اروپا توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان تامین می شود. حال این پرسش مطرح است که پس از برکسیت چگونه باید بودجه اتحادیه را تامین کرد و چه کشورهای باید سهم بیشتری بپردازند؟ 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment