Tuesday, February 28, 2017

نظر عجیب نماینده اصغر فرهادی در مراسم اسکار درمورد خدا و مذهب

 فیروز نادری نماینده فیلم فروشنده برای دریافت جایزه اسکار، درباره اعتقادات خود در مورد خدا و مذاهب می گوید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment