Saturday, April 29, 2017

چه کسی جواز ساخت 38 طبقه به بابک زنجانی را داد؟!

در صورتی که اجازه ساخت 2 طبقه زیر زمین در خیابان ایران زمین به سازنده ها داده میشد به بابک زنجانی اجازه ساخت 38 طبقه داده شد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment