Sunday, April 30, 2017

چطور بدن ما متوجه زمان می شود؟

میشل شف با مجموعه آزمایشاتی تحقیقات جالبی را در مورد فهم بدن از گذر زمان انجام داده که به تفصیل در این ویدئو خواهید دید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment