Saturday, April 29, 2017

اظهارنظر عجیب هاشمی طبا درباره امریکا

گفتگوی ضبط شده هاشمی طبا، نامزد ریاست جمهوری 96 درباره بد عهدی امریکا

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment