Thursday, April 27, 2017

کنایه سنگین میرسلیم به جهانگیری پيش از آغاز گفتگوی ويژه خبری!

کنایه میرسلیم به جهانگیری و روحانی پيش از آغاز گفتگوی ويژه خبری: ما همانند برخی كانديداهاي پوششی نيستيم كه جهت حمايت ازديگران وارد ميدان شده باشيم؛ برنامه هاي ما مبتنی برسالها كار كارشناسی است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment