Wednesday, May 31, 2017

روایت تلخ سازمان ملل:یمن در برابر دیدگانمان در حال فروپاشی است

بزرگترین بحران امنیت غذایی در مقیاس جهانی آن یمن را تهدید می کند. این هشدار سازمان ملل متحد در خصوص کشوری است که بیماری و قحطی و درد و رنج مردم آن روز به روز گسترده تر می شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment