Wednesday, May 31, 2017

دعوای خانوادگی شیرها!

نکته جالب در این کلیپ که چند باری تکرار میشود این است که شیر نر اجازه نمیدهد که ماده اش وارد درگیری شود...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment