Monday, May 29, 2017

نجات بیش از هشت هزار پناهجو طی سه روز از دریای مدیترانه

ادامه «مهاجر گیری» از دریای مدیترانه!هزار و پانصد پناهجو از جمله ۴۵ کودک و ۱۴۰ زن روز یکشنبه وارد بندر ناپل ایتالیا شدند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment