Monday, May 29, 2017

‫آخرین روزهای مأموریت کاوشگر کاسینی‬

هفت سال طول کشید تا کاوشگر کاسینی به سیاره زحل برسد. مطالعه برای رسیدن به این سیاره از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و تصاویر و اطلاعات ارزشمندی از این سفر بدست آمده است.  

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment