Saturday, December 30, 2017

فرانسوی حرف زدن رشیدپور در حالا خورشید!

رضا رشیدپور با مهمانی که برنامه حالا خورشید دعوت کرده بود، به زبان فرانسه صحبت کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment