Saturday, December 30, 2017

وقتی مردم با شعارهای آشوب طلبان همراه نمی‌شوند!!

ببینید/ وقتی توده مردم معترض به اوضاع اقتصادی با آشوب طلبان همراه نمی‌شوند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment