Friday, December 29, 2017

ورود ناگهانی اتوبوس به ایستگاه مسافران در مسکو

یک دستگاه اتوبوس در مسکو از مسیر اصلی خارج شده و به سمت ایستگاه مسافران منحرف شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment