Sunday, December 31, 2017

تشکر روحانی از نیروهای نظامی بخاطر برقراری نظم در کشور

سخنرانی رئیس جمهور درمورد وقایع اخیر در کشور.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment