Saturday, December 30, 2017

وقتی مهمان تلویزیون از زنده بودن برنامه خبر ندارد!

در حاشیه گفتگوی 18:30 شبکه خبر

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment