Monday, February 26, 2018

عدم موفقیت چندباره امداد رسانی در محل سقوط هواپیمای ATR

برای بار چندم بالگردهای امداد رسان به دلیل نامساعد بودم شرایط جوی موفق به انجام عملیات امداد نشدند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment