Wednesday, February 28, 2018

حرکت نمایشی با مازراتی به درخواست افسر پلیس!!

یک خودروی مازراتی پس از اینکه دو پلیس سد راه خودروهای عبوری در جاده می شوند به درخواست پلیس حرکات دریف انجام داده و چندین دور می چرخد و سپس با خداحافظی صمیمانه از ماموران با سرعت به حرکت خود ادامه می دهد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment