Tuesday, February 27, 2018

درد دل بازنشستگان در نشست با وزیرکار

نشست ربیعی با جمعی از بازنشستگان پیرامون اعتراضشان به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment