Sunday, February 4, 2018

دفاع قاطع نجفی از بودجه 17500 میلیاردی شهرداری در سال 97

حواشی جلسه شورای شهر برای بررسی بودجه چند هزار میلیاردی پیشنهادی نجفی برای شهرداری در سال 97

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment