Sunday, February 4, 2018

زنگنه: برخی ما را صبح دعا می کنند ولی عصر فحش می دهند

نشست خبری زنگنه پیرامون کوچک کردن وزارت نفت

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment