Saturday, May 5, 2018

همه بازخوردها به اولین روز طرح جدید ترافیک تهران

طرح ترافیک تازه تهران که توسط شورای شهر جدید به تصویب رسید و با همکاری پلیس اجرا خواهد شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment