Saturday, May 5, 2018

وقتی رئیس شورای شهر شیراز تابعیت شهر ونیز را تغییر می‌دهد!

وقتی رئیس شورای شهر شیراز نمیداند "ونیز" شهری از ایتالیاست

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment